Skip to main content

Table 5 Changes in the indirect contribution of exports to provincial economies

From: Estimation of the contribution of exports to the provincial economy: an analysis based on China’s multi-regional input–output tables

Region Each province’s value added contributed by the exports of other provinces (100 million yuan) Indirect contribution of exports to each province’s economya (%)
1997 2002 2007 1997 2002 2007
Eastern provinces
Beijing 63 241 578 16 34 22
Tianjin 83 133 622 28 22 40
Hebei 324 442 2055 68 67 75
Shanghai 183 262 869 20 14 17
Jiangsu 468 333 1718 38 14 19
Zhejiang 186 423 1137 22 23 19
Fujian 114 96 416 15 9 15
Shandong 281 380 1607 26 24 24
Guangdong 159 265 1291 5 6 10
Hainan 21 36 63 27 55 35
Central provinces
Shanxi 107 94 596 47 36 58
Anhui 192 292 809 65 72 70
Jiangxi 66 88 256 48 60 47
Henan 160 192 1316 56 56 73
Hubei 133 125 436 47 50 49
Hunan 119 145 564 52 56 66
Western provinces
Inner Mongolia 69 100 919 60 63 82
Guangxi 115 126 491 48 57 63
Chongqing 81 116 225 68 70 56
Sichuan 101 112 365 43 40 49
Guizhou 34 62 269 53 64 76
Yunnan 68 83 436 41 56 79
Shaanxi 56 109 761 42 67 77
Gansu 36 40 223 64 35 43
Qinghai 10 9 22 56 33 30
Ningxia 12 16 68 51 68 46
Xinjiang 67 96 435 68 58 67
Northeastern provinces
Liaoning 129 228 888 20 25 37
Jilin 68 186 532 40 67 78
Heilongjiang 176 224 863 44 59 76
  1. aThe ratio of the province’s total value added contributed by the exports of other provinces to the value added contributed by national exports