Skip to main content

Table 4 Changes in the contribution of national exports to provincial economies

From: Estimation of the contribution of exports to the provincial economy: an analysis based on China’s multi-regional input–output tables

Region Foreign export dependence of each province (%) Contribution of national exports to the GDP of each province (%) (VAE/GDP)
1997 2002 2007 1997 2002 2007
Eastern provinces
Beijing 35 19 46 23 16 27
Tianjin 36 49 45 24 28 31
Hebei 6 6 10 12 11 20
Shanghai 41 56 92 28 33 42
Jiangsu 19 31 51 19 23 34
Zhejiang 20 31 51 19 23 32
Fujian 33 30 41 25 25 31
Shandong 16 16 26 16 16 26
Guangdong 91 68 93 43 35 43
Hainan 19 7 15 16 11 15
Central provinces
Shanxi 12 8 10 16 11 18
Anhui 6 6 9 11 11 16
Jiangxi 6 3 7 8 6 10
Henan 4 3 5 7 6 12
Hubei 6 4 6 8 6 9
Hunan 5 4 5 8 6 9
Western provinces
Inner Mongolia 6 4 4 11 8 18
Guangxi 9 6 7 12 9 13
Chongqing 4 5 7 9 8 10
Sichuan 5 5 5 7 6 7
Guizhou 6 4 5 8 8 13
Yunnan 8 4 4 10 6 12
Shaanxi 9 0 7 10 5 18
Gansu 4 10 16 7 9 19
Qinghai 7 9 9 9 8 9
Ningxia 9 3 14 11 6 16
Xinjiang 4 6 8 9 10 18
Northwestern provinces
Liaoning 21 18 22 18 17 22
Jilin 10 7 5 12 12 13
Heilongjiang 12 5 5 15 10 16