Skip to main content

Table 3 Contribution of national exports to each province in 2007 (in 100 million yuan)

From: Estimation of the contribution of exports to the provincial economy: an analysis based on China’s multi-regional input–output tables

Region GDP Each province’s value added contributed by national exports (VAE) Contribution of national exports to provincial GDP (VAE/GDP) (%) Total exports of each province Foreign export dependence of each province (%)
Eastern provinces
Beijing 9579 2579 27 4363 46
Tianjin 5050 1564 31 2248 45
Hebei 13,778 2736 20 1388 10
Shanghai 12,189 5143 42 11,220 92
Jiangsu 26,508 9044 34 13,508 51
Zhejiang 18,839 6009 32 9590 51
Fujian 9249 2840 31 3829 41
Shandong 25,575 6592 26 6765 26
Guangdong 30,843 13,118 43 28,666 93
Hainan 1203 181 15 184 15
Central provinces
Shanxi 5733 1020 18 569 10
Anhui 7335 1152 16 650 9
Jiangxi 5500 542 10 408 7
Henan 15,012 1806 12 679 5
Hubei 9402 889 9 599 6
Hunan 9200 859 9 448 5
Western provinces
Inner Mongolia 6288 1119 18 268 4
Guangxi 5959 784 13 435 7
Chongqing 4179 405 10 304 7
Sichuan 10,505 751 7 497 5
Guizhou 2772 355 13 146 5
Yunnan 4758 555 12 182 4
Shaanxi 5575 987 18 386 7
Gansu 2753 521 19 442 16
Qinghai 797 72 9 68 9
Ningxia 899 146 16 122 14
Xinjiang 3596 653 18 278 8
Northeastern provinces
Liaoning 11,194 2422 22 2466 22
Jilin 5407 684 13 274 5
Heilongjiang 7071 1142 16 383 5