Skip to main content

Table 2 IFN-γ, TNF-α, IL-1β, IL-5, IL-13 and MIF from subjects’s PBMCs

From: In vitro effects of zinc on the cytokine production from peripheral blood mononuclear cells in patients with zinc allergy

Zn (μM) IFN-γ (pg/mL) TNF-α (pg/mL) IL-1β (pg/mL) IL-5 (pg/mL) IL-13 (pg/mL) MIF (ng/mL)
Patient 1
 0 1.7 1.4 1.3 0.3 <0.2 1.5
 5 5.2 38.2 1.6 0.5 1.3 1.5
 50 11.6 42.8 18.9 2.6 7.9 2.8
 10 19.3 71.3 22.5 5.8 18.7 7.8
Patient 2
 0 1.3 <0.01 0.8 <0.2 <0.2 2.1
 5 10.5 30.2 1.0 <0.2 3.6 3.2
 50 17.2 50.5 20.3 3.7 10.6 5.4
 100 25.3 88.8 24.2 6.9 16.3 8.0
Patient 3
 0 0.9 0.3 1.2 <0.2 0.3 5.3
 50 9.8 15.2 1.7 0.3 5.5 6.8
 50 12.3 13.8 20.1 3.8 14.6 6.2
 100 20.5 19.1 26.6 9.2 2.3 6.9
Patient 4
 0 1.6 <0.01 0.9 <0.2 0.4 0.8
 5 8.3 12.1 0.8 0.8 9.6 1.2
 50 15.5 13.2 12.3 2.1 14.5 3.8
 100 20.3 15.7 18.9 6.3 20.3 9.7
Patient 5
 0 0.7 0.4 <0.04 <0.2 <0.2 1.3
 5 1.0 5.5 0.8 1.0 <0.2 2.4
 50 5.6 11.2 18.6 11.5 13.2 3.2
 100 13.3 35.0 23.5 20.7 19.7 7.0
Control 1
 0 1.2 <0.01 0.5 <0.2 0.9 1.1
 5 1.6 <0.01 0.9 0.3 1.0 1.3
 50 6.3 <0.01 1.5 0.5 1.3 3.8
 100 8.5 <0.01 2.3 0.5 1.5 2.6
Control 2
 0 1.7 <0.01 1.1 <0.2 0.5 0.4
 5 3.6 <0.01 1.5 0.4 0.8 0.3
 50 4.9 <0.01 1.8 0.4 0.8 0.8
 100 6.3 <0.01 1.8 0.8 1.2 0.6
Control 3
 0 1.8 <0.01 0.8 <0.2 0.6 0.2
 5 3.2 <0.01 1.1 <0.2 0.6 1.1
 50 5.1 <0.01 1.3 <0.2 1.0 0.4
 100 7.2 <0.01 1.6 0.4 1.1 1.1
Control 4
 0 0.9 <0.01 1.0 0.1 0.8 1.4
 5 2.6 <0.01 0.9 0.1 0.9 1.3
 50 4.9 <0.01 1.1 0.1 0.9 1.0
 100 7.8 <0.01 1.8 0.4 1.2 0.9
Control 5
 0 0.3 <0.01 <0.04 <0.2 <0.2 0.3
 5 0.3 <0.01 <0.04 0.3 <0.2 0.5
 50 0.7 <0.01 <0.04 1.0 <0.2 0.6
 100 1.6 <0.01 0.4 0.3 <0.2 0.3